Phần mềm tích hợp ERP Microsoft Dynamics GP

DiIntegrator giúp cải thiện Microsoft Dynamics GP tái đầu tư cho các giải pháp EDI tích hợp các dịch vụ cộng thêm của phần mềm.


Công cụ DiIntegrator cho Microsoft Dynamics GP - Phần mềm tích hợp ERP Microsoft Dynamics GP

Loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công và các lỗi liên quan với các giải pháp tiên tiến của DiIntegrator nhằm tích hợp liền mạch với Microsoft Dynamics GP.

Microsoft Dynamics GP

Công nghệ tự động của DiCentral cho phép nhập/xuất tất cả các dữ liệu kinh doanh quan trọng của bạn đảm bảo an toàn và chính xác. Giao diện chương trình ứng dụng (Application Program Interface - API) tích hợp của DiIntegrator cung cấp tích hợp liền mạch mà giảm thiểu sai sót trong khi vẫn đáp ứng cấu trúc và thực hiện quy trình kiểm soát đơn hàng. DiIntegrator mang lại một sơ đồ dòng chảy công việc (workflow) tự nhiên được thiết kế vào giao diện để đảm bảo sự đơn giản cho quá trình EDI hoàn tất.

DiIntegrator là một phần mềm được cấu hình trước được cài đặt tại máy trạm cùng với giải pháp EDI tích hợp các dịch vụ cộng thêm của phần mềm và cơ sở hạ tầng internet được quản lý bởi DiCentral SaaS. Kiến trúc độc đáo này cho phép cài đặt nhanh chóng và giải thoát khỏi người sử dụng việc cập nhật các đường kết nối và bảo dưỡng hàng ngày. Khi thiết kế này được kết hợp với kiến ​​thức của Microsoft Dynamics GP DiCentral, nó cung cấp một đường liền mạch đến dữ liệu ứng dụng của người dùng. Duy trì những lợi thế của tầm nhìn bao quát và rộng thông qua những lợi ích về cơ sở hạ tầng của DiCentral.

Công cụ DiIntegrator cho Microsoft Dynamics GP

Tính năng

  • Nền tảng phần mềm dịch vụ cộng thêm giúp đơn giản hoá kinh nghiệm tích hợp EDI và mang lại khả năng tái đầu tư (ROI) nhanh hơn
  • Giảm thiểu các lỗi gây ra bởi việc nhập dữ liệu thủ công
  • Loại bỏ các khoản bồi hoàn tốn kém và không cần thiết
  • Phân bổ lại nguồn lực có giá trị để tập trung vào chủ yếu vào hoạt động kinh doanh chính
  • Giải pháp giúp đơn giản hóa nguồn hỗ trợ khách hàng
  • Tốc độ xử lý tiếp nhận xử lý đơn hàng nhanh

Phần mềm dịch vụ cộng thêm giản hoá EDI

Các giải pháp tích hợp EDI tiêu biểu được xây dựng trên nhiều bộ phận từ các nhà cung cấp khác nhau. DiIntegrator xây dựng bởi DiCentral được duy trì tập trung thông qua mạng SaaS. Kể từ khi DiIntegrator là một phần mở rộng được cài đặt cục bộ, khả năng EDI của mạng SaaS, việc triển khai, bảo trì và cập nhật hệ thống EDI đơn giản hơn rất nhiều.

Vấn đề đồng bộ

Bạn có nhận thấy ngày càng khó khăn đồng bộ hóa tất cả các dữ liệu EDI duy nhất được gửi từ các đối tác kinh doanh vào Microsoft Dynamics GP? DiIntegrator làm cho nó dễ dàng hơn để mang lại Dynamics GP vào phù hợp với các đối tác giao dịch EDI vì DiCentral xử lý các quy tắc dữ liệu được duy nhất cho EDI. Cho phép DiIntegrator để đồng bộ hóa dữ liệu của bạn liền mạch thông qua EDI giao diện chương trình ứng dụng (API).

Cơ chế đồng bộ hóa Item

Đồng bộ hóa item có thể đảm bảo các mã UPC được nhận từ đối tác kinh doanh của bạn được xuất như một tên item được nhận ra bởi Microsoft Dynamics GP.

Cơ chế đồng bộ hóa khách hàng

Khi bạn có nhiều đối tác thương mại nó là rất quan trọng để có hóa đơn đúng cách chuyển vào tài khoản thích hợp trong Microsoft Dynamics GP. Đồng bộ khách hàng cung cấp phân phối nhanh chóng và chính xác, loại bỏ các rủi ro tiềm tàng liên quan đến nhập xuất dữ liệu không phù hợp.

Tự động cập nhật hàng tồn kho

Hàng tồn kho được cập nhật tự động đồng bộ hóa với Dynamics GP để tự động cập nhật cả hai hệ thống với các thông tin vận chuyển chính xác. Bằng việc tự động cập nhật hàng tồn kho cho các mặt hàng được vận chuyển trong Dynamics GP, DiIntegrator cho phép các công ty đang phát triển để quản lý tải dữ liệu lớn trong thời gian ít hơn và tuân theo các yêu cầu của ngành.

Dễ dàng đồng bộ hóa các món hàng, khách hàng của bạn với các quá trình đồng bộ hóa của DiIntergrator Cung cấp liên tục và chính xác kết xuất dữ liệu EDI vào ứng dụng Microsoft Dynamics GP của bạn.

DiIntergrator tự động cập nhật cấp độ hàng tồn để đồng bộ hóa chuyển hàng trong GP sang chuyển hàng ra ngoài trong tài liệu vận chuyển EDI

Liên hệ với chúng tôi

 

Phần mềm tích hợp ERP Microsoft Dynamics GP